PRIVACYVERKLARING LOGE GEORGES MARTIN III

 

Inhoud

     1.      Inleiding

2.      Categorieën persoonsgegevens

3.      Grondslag en doel voor gegevensverwerking

3.1.       Contact opnemen

3.2.       Nieuwsbrieven

4.      Periode van opslag

4.1.       Opslagtermijn gegevens voor contact opnemen

4.2.       Opslagtermijn gegevens voor nieuwsbrieven

5.      Ontvangers

6.      Beveiliging

7.      Uw rechten

7.1.       Recht op inzage

7.2.       Recht op rectificatie

7.3.       Recht op overdracht van gegevens

7.4.       Recht op het wissen van gegevens

7.5.       Recht op het indienen van een klacht

7.6.       Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar

8.      Plichten voor Georges Martin III

 

 1. Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Loge Georges Martin III (hierna Georges Martin III). Deze privacyverklaring is specifiek van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, per e-mail of contactformulier. Wij leggen u duidelijk uit hoe uw gegevens zijn opgeslagen en voor welke doelen uw persoonsgegevens opgeslagen worden. Daarnaast treft u hier ook al uw rechten met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten.

Georges Martin III bedrijft vrijmetselarij. Meer informatie hierover treft u op onze website. Georges Martin III tracht leden te werven via de website. Wanneer u besluit lid te worden bij een van de Loges van Le Droit Humain, krijgt u een meer inhoudelijke privacyverklaring aangeboden. De privacyverklaring die u op dat punt krijgt aangeboden, ziet (volledig) op de situatie waarin u actief lid bent. De privacyverklaring voor leden heeft goedkeuring gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De privacyverklaring die u op dit moment leest, ziet enkel op de situatie waarin u via het contactformulier op onze website of middels het versturen van een e-mail uw persoonsgegevens achterlaat. Het is belangrijk dat u weet wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en hoe u uw wensen met betrekking tot de omgang met uw persoonsgegevens duidelijk aan ons kenbaar kunt maken.

Georges Martin III neemt uw privacy zeer serieus en zal uw persoonsgegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Alle bepalingen in deze privacyverklaring zijn in overeenstemming met de geldende AVG wetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming die geldt sinds 25 mei 2018.

Heeft u nog vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door Georges Martin III? Neem dan contact met ons op per mail secr.gm3@gmail.com .

 

 1. Categorieën persoonsgegevens

Als u contact met ons opneemt (via het contactformulier of door het sturen van een e-mail), laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen (persoons)gegevens zijn zoals uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Daardoor valt bijvoorbeeld ook een bedrijfsmailadres met jan.janssen@bedrijf.nl al onder de noemer persoonsgegevens in het kader van de AVG.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

 

 1. Grondslag en doel voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze activiteiten. Hieronder volgen de doelen waar wij uw persoonsgegevens voor verwerken wanneer u (nog) geen lid bent van een van de Loges.

 • Er zijn een twee doelen waar Georges Martin III uw persoonsgegevens voor verzamelt:
 1. 3.1 Contact opnemen

Op onze website treft u een contactformulier. Wanneer u uw persoonsgegevens invult op dit formulier, verwerken wij die gegevens enkel wanneer u nadere informatie wenst. Georges Martin III zal verder geen contact opnemen met u wanneer u, na het ontvangen van de informatie, geen contact met ons opneemt. In de gevallen waarbij u niet vraagt om verdere informatie, zullen wij uw persoonsgegevens direct verwijderen. Wanneer u, in plaats van het invullen van een contactformulier een e-mail stuurt naar ons e-mailadres, geldt dezelfde werkwijze.

 1. 3.2 Nieuwsbrieven

Wanneer de Loge nieuwsbrieven uitgeeft ontvangt u deze uitsluitend wanneer u aangeeft die te willen ontvangen. Deze nieuwsbrieven worden handmatig verzonden via de mail. Wij maken dus geen gebruik van programma’s die het mogelijk maken e-mails in grote hoeveelheden te verzenden.

4. Periode van opslag                                                                                                                                                                                 

Uw gegevens worden, zoals aangegeven, bewaard door Georges Martin III. Uiteraard worden uw gegevens nooit langer bewaard dan nodig is voor het uitvoeren van de nodige activiteiten. Dit, tenzij Georges Martin III op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer dient te bewaren.

4.1 Opslagtermijn gegevens voor contact opnemen

Wanneer u informatie opvraagt via het contactformulier of via de e-mail, blijkt hieruit interesse. Daarom slaan wij uw persoonsgegevens op. Wanneer u echter geen contact opneemt met ons naar aanleiding van de door ons verstrekte informatie, worden deze gegevens na een jaar verwijderd. Uiteraard kunt u ons ook altijd, conform artikel 7.4 van deze privacyverklaring, verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.

4.2 Opslagtermijn gegevens voor nieuwsbrieven

Totdat u aangeeft de nieuwsbrieven niet meer te willen ontvangen, bewaren wij de gegevens die voor verzending van de nieuwsbrieven nodig zijn. Zodra u aangeeft de nieuwsbrieven niet meer te willen ontvangen, verwijderen wij de persoonsgegevens. Zoals aangegeven geldt er een andere (aanvullende) privacyverklaring voor leden. Stel dat u lid bent en geen nieuwsbrieven (meer) wenst te ontvangen, verwerken wij uw verzoek op grond van de privacyverklaring voor leden.

 

 1. Ontvangers

Georges Martin III deelt uw gegevens in bepaalde gevallen met derden. Dit gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is. Zo zal Georges Martin III uw persoonsgegevens onder geen beding met derden delen voor commerciële doeleinden.

Daarnaast hebben wij, indien de aard van de gegevens dit vergt, verwerkersovereenkomsten met externe partijen, waardoor zij werken volgens onze privacy regels.

In deze paragraaf krijgt u ook informatie over ‘e-mail clients’ en eventuele cookies, met betrekking tot Georges Martin III.

E-mail:

 • Als e-mail client gebruikt Georges Martin III Microsoft Outlook.
 • Het ophalen en verzenden van e-mails doen wij uitsluitend via een beveiligde SSL-verbinding.
 • Het e-mailverkeer wordt beveiligd opgeslagen in het datacenter van onze hostingprovider. Onze hostingprovider: EXONET B.V.

 

Cookies:

Op de website van Georges Martin III worden cookies gebruikt. Dit doen wij om onze dienstverlening beter te maken en de website(s) optimaal te laten werken.

Maar wat zijn cookies dan precies? Dit zijn kleine tekstbestandjes die door een internetpagina op een pc, mobiele telefoon of tablet worden geplaatst. Wij maken gebruik van zogeheten analytische cookies. Wij doen dit op geanonimiseerde wijze: Google Analytics geeft ons inzicht in het aantal bezoekers en de manier waarop bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google Analytics niet toegestaan deze gegevens te gebruiken voor andere Google diensten. Om u inzicht te geven in de aard van de cookies, volgt hieronder een handig overzicht van de Analytische cookies (Google Analytics):

Cookie

Doel van de cookie

Opslagperiode

_gat

Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten.

1 minuut

_gid

Wordt gebruikt om onderscheid te kunnen maken tussen verschillende gebruikers.

24 uur

_ga

Analytische cookie: meet websitebezoek en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen verschillende gebruikers (geanonimiseerd).

26 maanden

 

6. Beveiliging

Allereerst is het goed om aan te stippen dat van uw persoonsgegevens eventueel fysieke kopieën kunnen worden gemaakt. Deze fysieke kopieën worden bewaard op een afgesloten plaats.

De persoonsgegevens die door Georges Martin III (of eerder besproken derden) worden beheerd, zijn enkel toegankelijk via beveiligde software. Deze persoonsgegevens zijn onder andere beveiligd met een sterk wachtwoord. Waar deze mogelijkheid geboden is eveneens met een tweestapsverificatie.

Wat houdt een tweestapsverificatie in? Er wordt dan een code vanuit de software gegenereerd. Deze code wordt vervolgens verzonden naar Georges Martin III. Deze code wordt vervolgens gebruikt bij het inlogproces.

Ook wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door ‘’https’’ beveiliging. Dit betekent dat uw verbinding met Georges Martin III privé is. Daarnaast hebben wij een SSL certificaat.

Volledigheidshalve, meer informatie over online beveiliging:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

In ieder geval worden uw gegevens beveiligd en gecodeerd opgeslagen op onze interne server.

 

 1. Uw rechten
 1. 7.1 Recht op inzage

Te allen tijde heeft u het recht uw gegevens op te vragen, die bij Georges Martin III zijn vastgelegd en bewaard. Dit kan middels het sturen van een e-mail of via telefonisch contact. U krijgt dan een duidelijk overzicht van uw gegevens.

 1. 7.2 Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet of zijn deze veranderd? Dan heeft u recht om dit te laten rectificeren door Georges Martin III.

 1. 7.3 Recht op overdracht van gegevens

N.v.t.

 1. 7.4 Recht op het wissen van gegevens.

U hebt in bepaalde gevallen het recht om Georges Martin III te vragen gegevens te vernietigen. Dit kunt u doen met een beroep op het recht op vergetelheid. In de volgende situaties moet Georges Martin III uw persoonsgegevens vernietigen:

 • Georges Martin III heeft uw gegevens niet meer nodig voor doelen waar Georges Martin III de gegevens voor verzameld heeft.
 • U hebt uitdrukkelijk toestemming gegeven aan Georges Martin III om gebruik te maken van gegevens, maar trekt deze nu in.
 • U maakt bezwaar tegen verwerking van gegevens, zie artikel 7.6. U hebt een absoluut recht om bezwaar te maken tegen direct marketing.
 • Zijn uw belangen groter dan de belangen van Georges Martin III met betrekking tot verwerking van uw gegevens? Dan hebt u een relatief recht van bezwaar. Dat betekent dat wissen niet direct hoeft te geschieden, pas dan wanneer is vastgesteld dat uw belang zwaarder weegt.
 • Wanneer Georges Martin III uw gegevens onrechtmatig zou verwerken, heeft u direct de mogelijkheid te vragen de gegevens te wissen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van uw gegevens.
 • Wanneer Georges Martin III een wettelijke bewaartermijn heeft overschreden, is Georges Martin III verplicht om uw gegevens te wissen.
 • Wanneer u als opdrachtgever jonger dan 16 bent en Georges Martin III heeft uw gegevens via een app of website verzameld, dan kunt u vragen aan Georges Martin III de gegevens te wissen.

Er zijn uitzonderingen op het recht op vergetelheid uit de AVG.

 

 1. 7.5 Recht op het indienen van een klacht

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Georges Martin III niet op de juiste wijze met uw persoonsgegevens is omgegaan. De Autoriteit Persoonsgegevens handelt deze klacht dan af.

 1. 7.6 Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar

Het gebruik maken van deze rechten kan door te mailen naar secr.gm3@gmail.com onder toezending van het kopie van het ID-bewijs. Hierbij dienen de nummers onderaan het paspoort, het ID-bewijsnummer en het BSN-nummer onleesbaar worden gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren op uw verzoek. Op deze manier weet Georges Martin III zeker dat u de rechtmatige betrokkene bent die het bezwaar maakt, of vraagt om het te wissen (artikel 7.4).

 

 1. Plichten voor Georges Martin III

Georges Martin III verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Het gaat hier om het volgende belang: het werven van leden, zodat Georges Martin III kan blijven bestaan.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor opnemen van contact. Wanneer u deze verplichte gegevens niet aan ons levert, kan Georges Martin III de opgevraagde informatie niet naar behoren aanbieden.

Indien het noodzakelijk is uw gegevens te delen met andere partijen dan de hierboven genoemde partijen, zal daar uiteraard eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Georges Martin III behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer Georges Martin III dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Hierbij trachten wij uw recht op privacy zoveel als mogelijk te respecteren.

Heeft u nog vragen over onze werkwijze met betrekking tot uw persoonsgegevens? Neem gerust contact met ons op.

secr.gm3@gmail.com

Ripperdastraat 13 | 2011 KG | Haarlem
KVK Nr.: